โครงการ อ่างเก็บน้ำแม่ตะไคร้
จุดติดตั้งทั้งหมด 2  สถานี
เลือกสถานี
 
ข้อมูลจำเพาะ ข้อมูลปัจจุบัน
WMD01005    สถานีสนาม :อ่างเก็บน้ำแม่ตะไคร้ (ตัวอ่าง)
ที่ตั้ง ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่  
พิกัด Latitude: 18.7323 พิกัด Longitude: 99.3096
 ระดับกักเก็บน้ำสูงสุด :  ม.รทก.
ระดับกักเก็บน้ำต่ำสุด :  ม.รทก.
  ปริมาตรเก็บกัก :  ล้าน ลบ.ม.³
ข้อมูลจำเพาะ  
WMD01005    สถานีสนาม :อ่างเก็บน้ำแม่ตะไคร้ (ตัวอ่าง)
ที่ตั้ง ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่  
พิกัด Latitude: 18.7323 พิกัด Longitude: 99.3096
 ระดับน้ำ :  ม.รทก.
พื้นที่ผิวน้ำ :  กม.²
  ปริมาตรเก็บกัก :  ล้าน ลบ.ม.³
ข้อมูลล่าสุด