โครงการ สะพานบ้านท่อ
จุดติดตั้งทั้งหมด 1  สถานี
เลือกสถานี
 
ข้อมูลจำเพาะ ข้อมูลปัจจุบัน
WMD01014    สถานีสนาม :สะพานบ้านท่อ (ตัวสะพาน)
ที่ตั้ง ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่  
พิกัด Latitude: 18.8777 พิกัด Longitude: 98.9923
 ระดับกักเก็บน้ำสูงสุด :  ม.รทก.
ระดับกักเก็บน้ำต่ำสุด :  ม.รทก.
  ปริมาตรเก็บกัก :  ล้าน ลบ.ม.³
ข้อมูลจำเพาะ  
WMD01014    สถานีสนาม :สะพานบ้านท่อ (ตัวสะพาน)
ที่ตั้ง ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่  
พิกัด Latitude: 18.8777 พิกัด Longitude: 98.9923
 ระดับน้ำ :  ม.รทก.
พื้นที่ผิวน้ำ :  กม.²
  ปริมาตรเก็บกัก :  ล้าน ลบ.ม.³
ข้อมูลล่าสุด