โครงการ อ่างเก็บน้ำแม่ทาน
จุดติดตั้งทั้งหมด 4  สถานี
เลือกสถานี
 
ข้อมูลจำเพาะ ข้อมูลปัจจุบัน
WMD02015    สถานีสนาม :อ่างเก็บน้ำแม่ทาน (ตัวอ่าง)
ที่ตั้ง ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง  
พิกัด Latitude: 18.1293 พิกัด Longitude: 99.3991
 ระดับกักเก็บน้ำสูงสุด :  ม.รทก.
ระดับกักเก็บน้ำต่ำสุด :  ม.รทก.
  ปริมาตรเก็บกัก :  ล้าน ลบ.ม.³
ข้อมูลจำเพาะ  
WMD02015    สถานีสนาม :อ่างเก็บน้ำแม่ทาน (ตัวอ่าง)
ที่ตั้ง ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง  
พิกัด Latitude: 18.1293 พิกัด Longitude: 99.3991
 ระดับน้ำ :  ม.รทก.
พื้นที่ผิวน้ำ :  กม.²
  ปริมาตรเก็บกัก :  ล้าน ลบ.ม.³
ข้อมูลล่าสุด