โครงการ อ่างเก็บคลองใหญ่
จุดติดตั้งทั้งหมด 2  สถานี
เลือกสถานี
 
ข้อมูลจำเพาะ ข้อมูลปัจจุบัน
WMD09067    สถานีสนาม :อ่างเก็บคลองใหญ่ (ตัวอ่าง)
ที่ตั้ง ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  
พิกัด Latitude: 12.9656 พิกัด Longitude: 101.3144
 ระดับกักเก็บน้ำสูงสุด :  ม.รทก.
ระดับกักเก็บน้ำต่ำสุด :  ม.รทก.
  ปริมาตรเก็บกัก :  ล้าน ลบ.ม.³
ข้อมูลจำเพาะ  
WMD09067    สถานีสนาม :อ่างเก็บคลองใหญ่ (ตัวอ่าง)
ที่ตั้ง ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  
พิกัด Latitude: 12.9656 พิกัด Longitude: 101.3144
 ระดับน้ำ :  ม.รทก.
พื้นที่ผิวน้ำ :  กม.²
  ปริมาตรเก็บกัก :  ล้าน ลบ.ม.³
ข้อมูลล่าสุด