โครงการ อ่างเก็บน้ำคลองกระทูน
จุดติดตั้งทั้งหมด 2  สถานี
เลือกสถานี
 
ข้อมูลจำเพาะ ข้อมูลปัจจุบัน
WMD15086    สถานีสนาม :อ่างเก็บน้ำคลองกระทูน (ตัวอ่าง)
ที่ตั้ง ต.กระทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช  
พิกัด Latitude: 8.5664 พิกัด Longitude: 99.5360
 ระดับกักเก็บน้ำสูงสุด :  ม.รทก.
ระดับกักเก็บน้ำต่ำสุด :  ม.รทก.
  ปริมาตรเก็บกัก :  ล้าน ลบ.ม.³
ข้อมูลจำเพาะ  
WMD15086    สถานีสนาม :อ่างเก็บน้ำคลองกระทูน (ตัวอ่าง)
ที่ตั้ง ต.กระทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช  
พิกัด Latitude: 8.5664 พิกัด Longitude: 99.5360
 ระดับน้ำ :  ม.รทก.
พื้นที่ผิวน้ำ :  กม.²
  ปริมาตรเก็บกัก :  ล้าน ลบ.ม.³
ข้อมูลล่าสุด