โครงการ อ่างเก้บน้ำคลองดินแดง
จุดติดตั้งทั้งหมด 7  สถานี
เลือกสถานี
 
ข้อมูลจำเพาะ ข้อมูลปัจจุบัน
WMD15088    สถานีสนาม :อ่างเก้บน้ำคลองดินแดง (ตัวอ่าง)
ที่ตั้ง ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช  
พิกัด Latitude: 8.5984 พิกัด Longitude: 99.6015
 ระดับกักเก็บน้ำสูงสุด :  ม.รทก.
ระดับกักเก็บน้ำต่ำสุด :  ม.รทก.
  ปริมาตรเก็บกัก :  ล้าน ลบ.ม.³
ข้อมูลจำเพาะ  
WMD15088    สถานีสนาม :อ่างเก้บน้ำคลองดินแดง (ตัวอ่าง)
ที่ตั้ง ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช  
พิกัด Latitude: 8.5984 พิกัด Longitude: 99.6015
 ระดับน้ำ :  ม.รทก.
พื้นที่ผิวน้ำ :  กม.²
  ปริมาตรเก็บกัก :  ล้าน ลบ.ม.³
ข้อมูลล่าสุด