โครงการ อ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว
จุดติดตั้งทั้งหมด 5  สถานี
เลือกสถานี
 
ข้อมูลจำเพาะ ข้อมูลปัจจุบัน
WMD15095    สถานีสนาม :อ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว (ตัวอ่าง)
ที่ตั้ง ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง  
พิกัด Latitude: 7.8403 พิกัด Longitude: 99.6922
 ระดับกักเก็บน้ำสูงสุด :  ม.รทก.
ระดับกักเก็บน้ำต่ำสุด :  ม.รทก.
  ปริมาตรเก็บกัก :  ล้าน ลบ.ม.³
ข้อมูลจำเพาะ  
WMD15095    สถานีสนาม :อ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว (ตัวอ่าง)
ที่ตั้ง ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง  
พิกัด Latitude: 7.8403 พิกัด Longitude: 99.6922
 ระดับน้ำ :  ม.รทก.
พื้นที่ผิวน้ำ :  กม.²
  ปริมาตรเก็บกัก :  ล้าน ลบ.ม.³
ข้อมูลล่าสุด