โครงการ อ่างเก็บน้ำคลองหลา
จุดติดตั้งทั้งหมด 4  สถานี
เลือกสถานี
 
ข้อมูลจำเพาะ ข้อมูลปัจจุบัน
WMD16107    สถานีสนาม :อ่างเก็บน้ำคลองหลา (ตัวอ่าง)
ที่ตั้ง ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา  
พิกัด Latitude: 6.8729 พิกัด Longitude: 100.3298
 ระดับกักเก็บน้ำสูงสุด :  ม.รทก.
ระดับกักเก็บน้ำต่ำสุด :  ม.รทก.
  ปริมาตรเก็บกัก :  ล้าน ลบ.ม.³
ข้อมูลจำเพาะ  
WMD16107    สถานีสนาม :อ่างเก็บน้ำคลองหลา (ตัวอ่าง)
ที่ตั้ง ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา  
พิกัด Latitude: 6.8729 พิกัด Longitude: 100.3298
 ระดับน้ำ :  ม.รทก.
พื้นที่ผิวน้ำ :  กม.²
  ปริมาตรเก็บกัก :  ล้าน ลบ.ม.³
ข้อมูลล่าสุด