โครงการ อ่างเก็บน้ำคลองจำไหร-
จุดติดตั้งทั้งหมด 3  สถานี
เลือกสถานี
 
ข้อมูลจำเพาะ ข้อมูลปัจจุบัน
WMD16111    สถานีสนาม :อ่างเก็บน้ำคลองจำไหร- หอยโข่ง (ตัวอ่าง)
ที่ตั้ง ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา  
พิกัด Latitude: 6.8258 พิกัด Longitude: 100.3315
 ระดับกักเก็บน้ำสูงสุด :  ม.รทก.
ระดับกักเก็บน้ำต่ำสุด :  ม.รทก.
  ปริมาตรเก็บกัก :  ล้าน ลบ.ม.³
ข้อมูลจำเพาะ  
WMD16111    สถานีสนาม :อ่างเก็บน้ำคลองจำไหร- หอยโข่ง (ตัวอ่าง)
ที่ตั้ง ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา  
พิกัด Latitude: 6.8258 พิกัด Longitude: 100.3315
 ระดับน้ำ :  ม.รทก.
พื้นที่ผิวน้ำ :  กม.²
  ปริมาตรเก็บกัก :  ล้าน ลบ.ม.³
ข้อมูลล่าสุด