โครงการ คลองกอตอ
จุดติดตั้งทั้งหมด 1  สถานี
เลือกสถานี
 
ข้อมูลจำเพาะ ข้อมูลปัจจุบัน
WMD17122    สถานีสนาม :คลองกอตอ (บ้านกอตอ)
ที่ตั้ง ต.ปะกุลาสะเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส  
พิกัด Latitude: 6.6259 พิกัด Longitude: 101.6297
 ระดับกักเก็บน้ำสูงสุด :  ม.รทก.
ระดับกักเก็บน้ำต่ำสุด :  ม.รทก.
  ปริมาตรเก็บกัก :  ล้าน ลบ.ม.³
ข้อมูลจำเพาะ  
WMD17122    สถานีสนาม :คลองกอตอ (บ้านกอตอ)
ที่ตั้ง ต.ปะกุลาสะเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส  
พิกัด Latitude: 6.6259 พิกัด Longitude: 101.6297
 ระดับน้ำ :  ม.รทก.
พื้นที่ผิวน้ำ :  กม.²
  ปริมาตรเก็บกัก :  ล้าน ลบ.ม.³
ข้อมูลล่าสุด