โครงการ คลองไม้แก่น
จุดติดตั้งทั้งหมด 1  สถานี
เลือกสถานี
 
ข้อมูลจำเพาะ ข้อมูลปัจจุบัน
WMD17123    สถานีสนาม :คลองไม้แก่น (บ้านไม้แก่น)
ที่ตั้ง ต.ไม้แก้น อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี  
พิกัด Latitude: 6.6120 พิกัด Longitude: 101.6616
 ระดับกักเก็บน้ำสูงสุด :  ม.รทก.
ระดับกักเก็บน้ำต่ำสุด :  ม.รทก.
  ปริมาตรเก็บกัก :  ล้าน ลบ.ม.³
ข้อมูลจำเพาะ  
WMD17123    สถานีสนาม :คลองไม้แก่น (บ้านไม้แก่น)
ที่ตั้ง ต.ไม้แก้น อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี  
พิกัด Latitude: 6.6120 พิกัด Longitude: 101.6616
 ระดับน้ำ :  ม.รทก.
พื้นที่ผิวน้ำ :  กม.²
  ปริมาตรเก็บกัก :  ล้าน ลบ.ม.³
ข้อมูลล่าสุด